Kuressaare
Paide
E-R 10 - 19 / L 10 - 15
Rapla
Valga
Viljandi
Võru
E-R 9-19 / L 9-18 / P 10-16
Lemmiku salvestamiseks logi palun sisse
HINNAVALVURI FUNKTSIOONI KASUTAMISEKS LOGI PALUN SISSE

Kasutustingimused - eraklient

1. MÕISTED

 

Kaup – Kodulehe vahendusel Klicki poolt müüdav kaup.

Koduleht – internetikeskkond ja e-pood domeenil www.klick.ee ja selle alalehed.

Ostja – Kodulehe füüsilisest isikust (tarbija) kasutaja, kes Kodulehte kasutades soovib Kaupu osta või kes on Kaupade ostu sooritanud. 

Müügileping – Ostja ja Klicki vahel Kodulehe vahendusel sõlmitav leping Kauba ostmiseks ja müügiks. 

Müügilepingu kinnitus – Klicki poolt e-posti teel Ostjale väljastatav informatiivne kinnitus Müügilepingu tingimuste kohta, millega Klick ei võta endale mistahes kohustusi või vastutust.

Müügilepingu tingimused – Klicki poolt Müügilepingus määratud spetsiifilised tehingu tingimused (s.h Kauba hind, põhiomadused, makse- ja tarnetingimused).

Müügitingimused – käesolevad tingimused, mida Ostja ja Klick Kodulehe kasutamisel ja Kodulehe vahendusel tehingute ja toimingute tegemisel järgima peavad (Müügilepingu tüüptingimused).

Järelmaksu leping – tarbijakrediidileping, millega oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev krediidiandja (milleks ei ole Klick) annab või kohustub andma tarbijale krediiti või laenu.

Klick – Klick Eesti AS, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev ja www.klick.ee keskkonda haldav äriühing, registrikood 11199045, asukoht Mustamäe tee 44, Tallinna linn, Harju maakond, 10621, Eesti Vabariik, e-posti aadress info@klick.ee.

 

Müügitingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

 

2. MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS JA KOHALDAMINE

 

2.1. Müügitingimused kehtivad tüüptingimuste ja üldiste ostu-müüki reguleerivate täiendavate lepingutingimustena Ostja ja Klicki vahel sõlmitavate igakordsete Müügilepingute suhtes. Müügitingimused muutuvad Müügilepingu sõlmimisega Müügilepingu lahutamatuks osaks. Müügilepingu sõlmimisel annab Ostja tagasivõtmatu ja tingimusteta nõusoleku Müügitingimuste aktsepteerimiseks. 

2.2. Klickil on õigus teha Müügitingimustes igal ajal ja sõltumata põhjusest ühepoolselt muudatusi ja täiendusi, tunnistada Müügitingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada. Müügilepingule kehtivad Müügitingimused, mis olid Müügilepingu sõlmimise hetkel Kodulehel Müügitingimustena esitletud.

 

3. KAUPLEMISKESKKOND

 

3.1. Klick võimaldab Ostjal kasutada Kodulehte Klickiga Müügilepingu sõlmimiseks. 

3.2. Klick ei taga, et Kodulehel olevat kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijate ja arvutitarkvaradega või mobiilseid seadmeid kasutades.

3.3. Klickil on õigus seada piiranguid Kodulehel teatud Kaupade müügile (näiteks kehtestada Kaupade müügile ajalisi, vanuselisi jms piiranguid). 

3.4. Müügilepingut Kaupade ostuks saab sõlmida Kaupade tarneks järgmistesse riikidesse: Eesti Vabariik.

 

4. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

 

4.1. Kauba kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse pakkumusena (oferdina) Müügilepingu sõlmimiseks. Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, tootekood, ühikuhind ja põhiomadused. Klickil on õigus määrata minimaalne ja maksimaalne ostetavate Kaupade kogus või kehtestada muid spetsiifilisi piiranguid või eritingimusi ostule. Klickil on õigus pakkumust muuta kuni Müügilepingu sõlmimiseni, sh ostuprotsessi ajal, teavitades Ostjat muudatusest Kodulehe kaudu.

4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Ostja pärast Kaupade väljavalimist (ostukorvi panemist) Kodulehel nõutavad andmed, kinnitab Müügilepingu tingimustel ja Müügitingimustel Müügilepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Esitan ja tasun tellimuse“, millega edastab Klickile kõik vajalikud andmed Ostja ning Kauba tarnekoha kohta (eelkõige Ostja täisnimi, aadress, elektronposti aadress, soovitud tarnekoha viis ja aadress, soovitud makseviis jms). Juhul, kui Kauba müügile kehtib piirang vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele (nt vanusepiirang), tuleb Ostjal Kodulehel sisestada ka muud nõutavad andmed (isikukood, sünniaeg vms). 

4.3. Müügileping loetakse sõlmituks Ostja poolt tellimuse eest Klickile tasumisega (Ostja nõustumus ehk aktsept Müügilepingu sõlmimiseks). Müügileping jõustub tellimuse eest tasumisega. Müügilepingu jõustumisest tekib Klickil kohustus Kaup Ostjale üle anda.

4.4. Lisaks punktis 4.3 toodule, saab Müügilepingu sõlmida ka järelmaksu lepingu sõlmimisega (vt peatükk 7). Sellisel juhul loetakse Müügileping sõlmituks järelmaksu lepingu sõlmimisega.

4.5. Juhul, kui Ostja on Kauba eest tasumise viisiks valinud ettemaksu arve alusel tasumise ja Ostja tasub tellimuse eest hilinenult (s.o pärast maksetähtaega), loetakse tasumist uueks pakkumuseks ja Klick, kas nõustub Müügilepingu sõlmimisega, saates Ostjale müügilepingu kinnituse või keeldub Müügilepingu sõlmimisest. Eelnimetatud kinnitus ei ole Kodulehe kaudu saadetav automaatne Müügilepingu kinnitus, vaid see on eraldi kinnitus Müügilepingu sõlmimise kohta, mis väljastatakse Ostjale 7 päeva jooksul Ostjalt makse laekumisest. Kui Klick keeldub müügilepingu sõlmimisest, teavitab ta sellest Ostjat 7 päeva jooksul Ostjalt makse laekumisest.  Viimasel juhul tagastatakse Ostjale ostuhind hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja makse laekumisest.

4.6. Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. Ostja peab tuvastama ja parandama sisestusvea enne tellimusvormi esitamist. Kui Ostja avastab sisestusvea pärast Müügilepingu sõlmimist, on võimalik sisestusviga parandada teavitades Klicki 12 tunni jooksul alates Müügilepingu sõlmimisest.

4.7. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Ostjal võimalik Müügilepingut muuta (nt osade Kaupade ostmisest loobuda, muuta tarneviisi või maksetingimusi) ainult kokkuleppel Klickiga. Kui Müügileping ei jõustu Kodulehel ja Müügitingimustes ettenähtud viisil, siis loetakse, et Müügilepingut ei ole sõlmitud.

4.8. Müügilepingu sõlmimise kohta saadetakse Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tehingu jõustumise järel automaatne Müügilepingu kinnitus, kus on märgitud lisaks muule ka Müügilepingu number ja kus sisaldub ka viide (link) Müügitingimustele. Müügilepingu kinnitus kuvatakse ka Klicki Kodulehel juhul, kui Kauba eest tasutakse pangalingi kaudu ja Ostja klikib pärast makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.

4.9. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Klicki serveri kella järgi, mis ei pruugi alati vastata Ostja veebisirvija või arvuti ajale.

4.10. Müügilepingut saab sõlmida isik, kellel on vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele õigus Kaupa osta. Juhul, kui Kauba ostjale on seatud vanuseline piirang, peab Ostja enne Müügilepingu sõlmimist kinnitama, et tema vanus on vastavalt seaduses ettenähtud piirangutele piisav Kauba ostmiseks. Enne Kauba müüki edastab isik Klickile eeltoodu kontrollimiseks vajaliku teabe (Ostja täisnime, isikukoodi, sünniaja, telefoninumbri, elektronposti aadressi jms). Kui isikul ei ole vastavalt Eestis kehtivale seadusele õigust Kaupa osta, temaga Kauba Müügilepingut ei sõlmita.

4.11. Klick võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut.

4.12. Klick kontrollib Müügilepingu sõlmimist takistada võiva asjaolu (punktid 4.10. ja 4.11.) esinemist tuginedes Ostja poolt esitatud andmetele ja keeldub vajadusel Kauba müümisest Ostjale. Müügilepingu sõlmimisest keeldumisest teavitatakse Ostjat Kodulehel kuvatava automaatse teatega, milles on märgitud Müügilepingu sõlmimisest keeldumise põhjus. Vastaval juhul Ostjale Kauba eest tasumist ei võimaldata. Kui Klick avastab Müügilepingu sõlmimise järgselt Müügilepingu sõlmimisest keeldumise aluse, võib Klick müügilepingust taganeda ilma sanktsioonideta (punkt 11.1.2).

4.13. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

 

5. KAUPADE JA TARNE HINNAD

 

5.1. Kodulehel müüdavate Kaupade hinnad on esitatud Kodulehel Kaupade juures eurodes ja sisaldavad kõiki makse, kuid ei sisalda tarnekulu. Tarnekulu lisandub Kaupade hinnale.

5.2. Müügilepingu sõlmimisega aktsepteerib Ostja tarnekulu summas, mis talle enne Müügilepingu sõlmimist Kodulehel esitatakse.

5.3. Klickil on õigus igal ajal korrigeerida tema poolt pakutava Kauba ja tarnevõimaluste hinda. Kui Ostja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, kehtib tema jaoks hind, mis oli Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil. 

5.4. Tarnekulu kuvatakse Ostjale tarneviisi valiku juures (enne Müügilepingu sõlmimist) ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele. 

5.5. Tarnetingimused ja nende hinna määrab Klick. 

5.6. Juhul, kui Ostja soovib Kaupa tellida mitme erineva tarneviisi alusel või erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused ning sõlmitakse erinevad Müügilepingud. 

 

6. KAUPADE EEST TASUMINE JA KAUPADE TARNE

 

6.1. Müügilepingu jõustumiseks tuleb tellimuse eest tasuda Klicki poolt määratud makseteenust pakkuva isiku vahendusel (pangalingi kaudu, krediitkaardiga) või tasudes Klicki poolt väljastatud ettemaksu arve. Juhul, kui tasutakse pangalingi kaudu või krediitkaardiga, saadab Klick Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile Kauba ostu arve, millel on märge, et arve on tasutud. Ettemaksu arve tasumise tähtaeg on 5 (viis) päeva. Samuti saab kaupu osta järelmaksuga (vt peatükk 7) või muul e-poes võimaldatud viisil (nt kinkekaardiga). 

6.2. Kauba tarne Ostjale toimub Müügilepingus kokku lepitud aja jooksul ja Müügilepingus kokkulepitud viisil ja kohta pärast Kauba eest makstava tasu laekumist Klickile või järelmaksu lepingu sõlmimist krediidiandjaga (vt peatükk 7). Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Ostja on ostuhinna nõuetekohaselt tasunud. Tarneaeg lükkub edasi tasumisega hilinetud päevade võrra.

6.3. Kaupa ei tarnita väljapoole Eesti Vabariiki. Ostjat teavitatakse kättetoimetamisega seotud täiendavatest piirangutest ja objektiivsetest takistustest Kodulehe kaudu, juhul, kui selliseid piiranguid või takistusi esineb.

6.4. Klick kohustub teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest viivitamatult Ostjat.

6.5. Klickil on õigus tarneaega pikendada kuni 7 päeva võrra, kui esinevad objektiivsed, Klickist sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel, teatades tarneaja pikendamisest viivitamatult Ostjale. 

6.6. Kui Ostja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu (s.h punktis 6.5. nimetatud tarneaja edasilükkamise tõttu) huvi Kauba vastu, on tal õigus esitada Klickile avaldus Müügilepingust taganemiseks ja Klickil on sellisel juhul kohustus tagastada Ostja poolt talle tasutud Kauba ostuhind 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest. 

6.7. Kauba Ostjale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Ostjale endale või tema esindajale. Muuhulgas loetakse esindajaks Ostja märgitud tarnekohas asuvad täisealised isikud, kes Kaubad vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Kauba üleandmise hetkel. Kauba üleandmine viibib Ostjast tuleneval põhjusel, kui Kaupa ei saa üle anda, kuna Ostjat või tema täisealist esindajat ei viibi tarnekohas, kusjuures Ostja kannab sellisel juhul kõik tarne viibimisega kaasnevad kulud.

6.8. Kaup antakse kulleri poolt Ostjale üle koos saatelehega. Kui Kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või Kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus Kaupa mitte vastu võtta, tehes saatelehele sellekohase märkuse. Allkirjastades saatelehe kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et Kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle tarniti tellitud Kaup.

6.9. Postiautomaadi teel tarnimisel on saateleht lisatud Kauba pakendi juurde. Kui Kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või Kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus esitada Klickile pretensioon Müügitingimuste punktis 10 sätestatud tähtajal ja korras.

6.10. Juhul, kui Kaup antakse Ostjale kätte Klicki kaupluses ja Kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või Kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus Kaupa mitte vastu võtta, teavitades sellest Klicki esindajat kohapeal. Võttes Kauba vastu, kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et Kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle anti üle tellitud Kaup.

6.11. Juhul, kui Kaupa on võimalik tarnida ositi (näiteks mõni Kaup on laos olemas, kuid mõni mitte), võib Klick Müügilepingu täita ja Kaubad tarnida ositi.

 

7. TARBIJAKREDIIT (JÄRELMAKS)

 

7.1. Klick ei sõlmi Ostjaga Järelmaksu lepinguid, vaid pakub võimalust esitada Kodulehe kaudu elektrooniliselt Järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajalik taotlus tarbijakrediiti pakkuvale krediidiandjale. 

7.2. Olenevalt Ostja poolt taotluses valitud krediidiandjast, edastab Klick Kodulehe kaudu esitatud Ostja taotluse Järelmaksu lepingu sõlmimiseks krediidiandjale või suunab Ostja pärast Kodulehel vajalike andmete sisestamist tarbijakrediiti pakkuva krediidiandja veebikeskkonda, kus Ostja saab täita järelmaksu taotluse. Ostja taotlust Järelmaksu lepingu sõlmimiseks käsitletakse tarbijakrediiti pakkuvale krediidiandjale suunatud ettepanekuna teha pakkumus (ofert) Järelmaksu lepingu sõlmimiseks.   

7.3. Klick ei osale Ostjale Järelmaksu lepingu sõlmimiseks pakkumuse tegemises ega vastuta Ostja ees krediidiandja mistahes vastuse eest tarbijakrediidi andmiseks või mitteandmiseks, samuti selle eest, millistel tingimustel krediidiandja tarbijakrediiti pakub. Kodulehel avaldatud info järelmaksu tingimuste kohta (sh. võimaliku kuumakse kohta) on informatiivne ja krediidiandja ei ole pakkumuse tegemisel seotud vastava informatsiooniga.

7.4. Järelmaksu pakkuva krediidiandja poolt Ostja taotlusele positiivse vastuse andmise korral (so. Järelmaksu lepingu sõlmimiseks pakkumuse tegemine) sõlmitakse Järelmaksu leping Ostjaga kas tarbijakrediiti pakkuva krediidiandja veebikeskkonnas või Ostja poolt Järelmaksu lepingu sõlmimise taotluses valitud Klicki poes krediidiandja tingimustele vastavalt. Järelmaksu leping sõlmitakse krediidiandja ja Ostja vahel ja Klick ei võta seoses vastava lepinguga ega selle tingimustega endale Ostja ees mistahes kohustust ega vastutust.

7.5. Ostja sõlmitud Järelmaksu lepingule ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus (Müügitingimuste punkt 8.1.), vaid Ostja võib kasutada 14-päeva jooksul Järelmaksu lepingu sõlmimisest krediidilepingust taganemise õigust (võlaõigusseaduse § 409). Kui Ostja taganeb nimetatud 14-päevase tähtaja jooksul Järelmaksu lepingust, võib ta sama tähtaja jooksul taganeda ka Müügilepingust, esitades nimetatud tähtaja jooksul Klickile Müügitingimuste punktis 8.1. sätestatud viisil ja vormis Müügilepingust taganemise avalduse. Ostja kaotab Müügilepingust taganemise õiguse, kui täidetud ei ole punktis 8.2 nimetatud tingimused. Kui Ostja Müügilepingust ei tagane või ta on kaotanud Müügilepingust taganemise õiguse, kohustub Ostja tasuma Klickile Kauba ostuhinna Müügilepingus nimetatud summas.

7.6. Kui krediidisumma on juba makstud Müügilepingust taganemise ajaks Klickile, lähevad Järelmaksu lepingust taganemise korral Klicki rahalised õigused ja kohustused Ostja suhtes üle krediidiandjale.

 

8. MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE, KAUPADE TAGASTAMINE JA ASENDAMINE

 

8.1. Ostjal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda. Juhul, kui Kaup Ostjale ei sobi, on Ostjal õigus 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup Klickile tagastada (v.a punkti 8.7 alapunktides toodud Kauba puhul). Kaup peab olema komplektne (sisaldades kõiki tootepakendis olnud esemeid, sh. kaablid, kasutusjuhendid jm), kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Klickile saadetud kirjalikult Klicki postiaadressil või e-posti aadressil epood@klick.ee 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest.

8.2. Ostja peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab Ostja pakendi avamisel kasutama viisi, mis tagab pakendi kahjustamise võimalikult vähimal viisil.  Et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui Kauba sobivuse selgitamiseks on vajalik Kauba kasutamine, siis loetakse Kaup punkti 8.1 mõttes kasutamata Kaubaks, kui Kaup on selle esialgses komplektsuses ja omadustega nagu see oli Kauba kättesaamisel. 

8.3. Ostja kannab talle üleantud Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh. posti- ja tarnekulud).

8.4. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Ostja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Klickile õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva ostuhinnaga. Juhul kui Ostja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Klicki vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

8.5. Kui Ostja on punkti 8.1 alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Klick Ostja poolt tasutud ostuhinna, millest on Klickil õigus tasaarvestada ja maha arvata punktis 8.4. nimetatud Kauba väärtuse vähenemine ja punktis 8.6 nimetatud tagastamisele mittekuuluva kulu, 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup Klickile.

8.6. Kui Ostja on valinud Klicki poolt pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Klick Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

8.7. Tagastusõigus ei kehti järgneva Kauba puhul:

8.7.1. Kaup, mis on valmistatud Ostja poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel;

8.7.2. Kaup, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt kõrvaklapid) ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

8.7.3. audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on Ostja avanud;

8.7.4. Kaup, mis edastatakse Ostjale digitaalselt, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid, audioraamatud jms), kui edastamine on alanud Ostja eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

8.8. Ostja poolt Müügitingimuste punktis 8.1. sätestatud korras Müügilepingust taganemise korral loetakse Ostja taganenuks ka sõlmitud Järelmaksu lepingust.

8.9. Ostja ei saa Müügilepingust taganeda Müügitingimustes sätestamata muudel juhtudel või tingimustel, v.a kui vastava taganemise õiguse näeb ette imperatiivne seaduse säte..

8.10. Punktides 8.1-8.2 toodud taganemisõiguse korral on Ostjal õigus vahetada Kaup mõne muu Klicki poolt müüdava Kauba vastu. Sellisel juhul Ostja ja Klick tasaarvestavad tagastatud Kauba eest tasutud summa ja uue Kauba müügihinna kattuvas ulatuses. Poole nõue, mis ületab tasaarvestuse ulatust, tuleb täita vastavalt Müügilepingule.

 

9. MÜÜGIGARANTII

 

9.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii, kohustub Klick garantiitingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama või asendama.

9.2. Kaupadel kehtivad müügigarantii tähtajad on toodud Kodulehel Kauba tehnilistes andmetes üldinfo juures ja Kaubale lisatud garantiidokumendis.. Garantiitähtaeg algab Müügilepingu sõlmimisest ja kehtib Kaubale lisatud garantiidokumendis näidatud perioodil. Garantiinõude aluseks on Kauba Müügilepingu kinnitus.

9.3. Juhul, kui garantiitingimustes ei ole märgitud teisiti, siis:

9.3.1. annab müügigarantii Ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist;

9.3.2. Kauba parandamise puhul garantiitähtajal ei pikene müügigarantii parandamise aja kestuse võrra vaid kehtib kuni esialgselt määratud perioodini;

9.3.3. Kauba parandamisel Kaubas asendatud detailidele kehtib garantii ajani, mil lõpeb Kaubale esialgselt antud garantiitähtaeg;

9.3.4. garantiitähtajal asendatud Kauba garantiitähtaeg lõpeb ajal, mil pidi lõppema ostetud Kaubale esialgselt antud garantiitähtaeg.

9.4. Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud Kauba mehaanilisest vigastusest aga ka vedeliku-, niiskus-, temperatuuri- ja muudest sarnastest kahjustusest, Kauba mitteotstarbekohasest kasutamisest, Kauba kasutamisest vastuolus kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetega või loomulikust kulumisest. 

 

10. PUUDUSTEGA KAUBAST TULENEVATE PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA LAHENDAMINE

 

10.1. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused. Ostja saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

10.2. Sõltumata garantii olemasolust on Ostjal õigus esitada Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud pretensioone kahe aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest. Kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti tekkepõhjuse peab välja selgitama Klick.

10.3. Kauba varjatud puuduse, milleks loetakse eelkõige puudust Kauba kvaliteedis, ilmnemisel kohustub Ostja koheselt teavitama Klicki probleemist e-posti teel e-posti aadressile epood@klick.ee ning esitama järgmise informatsiooni:

10.3.1. nimi ja kontaktandmed;

10.3.2. Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus; 

10.3.3. Müügilepingu number.

10.4. Teavitus peab olema saadetud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 2 kuud pärast Kauba lepingule mittevastavuse avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda Klickilt Kauba parandamist või väljavahetamist. 

10.5. Puudusega Kauba asendamise korral on Klickil õigus nõuda Ostjalt puudusega Kauba tagastamist. 

10.6. Puudustega Kauba asendamisega seotud kulud (s.h tarnekulud) kannab Klick. 

10.7. Kui puudus on tingitud Kaubast (näiteks toode on defektne või on toode transpordi käigus vigastada saanud) parandab Klick puudustega Kauba. Klick võib Kauba parandamise asemel asendada Kauba lepingutingimustele vastava asjaga. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Klick keeldub õigustamatult asja asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist, on Ostjal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Klickile tagastada. Klick kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 14 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest.

10.8. Klick ei vastuta:

10.8.1. Ostjast tingitud Kauba kahjustumise eest;

10.8.2. defektide eest, mis on tekkinud Kauba ebaõigest hoidmisest või kasutamisest;

10.8.3. defektide eest, mis on tekkinud Kauba loomuliku füüsilise muutumise tõttu; 

10.8.4. Kauba omaduste Ostjale mittesobivuse eest, kui mittesobivus ei ole tingitud Kaubal esinenud defektist;

10.8.5. muudel seaduses ja Müügilepingus sätestatud juhtudel.

10.9. Kui Müügilepingust tulenevad kohustused saab täita ositi ja punktis 6.6 või 10.7 nimetatud sündmus leidis aset üksnes mõne Kauba suhtes, võib Ostja taganeda Müügilepingust üksnes selle Kauba või tootja Kaupade suhtes. Sellisel juhul kogu Müügilepingust tervikuna taganemine ei ole lubatud.

 

11. KLICKI TAGANEMISÕIGUS

 

11.1. Klickil on õigus Ostjaga sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel: 

11.1.1. Tellitud Kaup puudub Klicki või tarnija laost ja seda ei ole võimalik mõistliku aja jooksul ja mõistlikel tingimustel hankida;

11.1.2. Vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele, mis tehingule kohalduvad, ei tohi Ostjale Kaupa müüa (nt vanusepiirangu tõttu);

11.1.3. Müügilepingu täitmist takistab objektiivne asjaolu, mida Klick ei saanud ette näha, ära hoida või mõjutada (vääramatu jõud)

11.1.4. Klickil ei ole muul põhjusel võimalik Müügilepingut täita.

11.2. Kui Klick on Müügilepingust taganenud, tagastab ta Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest. 

11.3. Enne Müügilepingust taganemist punktis 11.1 toodud aluse esinemisel, võib Klick Ostjale pakkuda tellitud Kaubaga samaväärset kaupa ning samaväärse kauba sobivuse kohta Ostja poolse kinnituse saamisel loetakse Müügileping muudetuks ning Ostjale tarnitakse tellitud Kaubaga samaväärne kaup.

 

12. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD 

 

12.1. Klick ei vastuta ühelgi juhul:

12.1.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või pangalingi- või krediitkaardimakse ja sellest tulenevalt Müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või pangalingi- või krediitkaardimaksega seoses tekib probleeme, on Ostja kohustatud teatama neist viivitamatult Klickile;

12.1.2. Ostjale tekitatud kahju eest, kui Ostja identiteeti kasutab teine isik.

12.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

12.3. Klick ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Ostja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Ostja poolse Müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Kauba üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.

12.4. Klick ei kompenseeri Ostjale ühelgi juhul mistahes mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti mistahes kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu). 

12.5. Klick ei kompenseeri Ostja kahju, mis tekib põhjusel, et Ostja võttis enda peale kolmandate isikute ees Kaubaga seoses mistahes kohustusi (näiteks kohustust Kaup kolmandale isikule võõrandada, pantida, üle anda vms).

12.6. Klick ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. 

12.7. Klick ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Klick on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda. 

 

13. POOLTE MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

13.1. Ostja kohustub:

13.1.1. esitama Kauba ostuprotsessis täielikult tõeseid isikuandmeid, sh esitama tellimuse oma õige ja täieliku nime all, esitama õige sünniaja ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

13.1.2. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema identiteedi alt või tema elu- või asukohas asuvalt IP-aadressilt; 

13.1.3. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks); 

13.1.4. mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi all tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

 

13.2. Ostja kinnitab, et ta: 

13.2.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid; 

13.2.2. on teadlik ja nõustub, et Kodulehel tellimuse esitamine ja tellimuse eest tasumine toob kaasa siduva Müügilepingu sõlmimise;

13.2.3. on teadlik ja nõustub sellega, et Klickil on õigus Ostja isikuandmeid säilitada ja teostada Ostja isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Müügitingimustele;

13.2.4. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Müügitingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

 

13.3. Klick vastutab Ostja ees, et:

13.3.1. Kaup vastab Kodulehel esitatud kirjeldusele ning väljendatud omadustele ja kvaliteedile või eeltoodu puudumisel vähemalt keskmisele, sellistele Kaupadele omasele kvaliteedile;

13.3.2. Kauba kohta esitatud andmed, sh Kaubal või selle müügipakendil või Kauba külge kinnitatud etiketil olev märgistus jms andmed on õiged, vastates muuhulgas Kaubale;

13.3.3. Kaubad on uued, so. need müüakse esmakasutusse.

 

14. TEADETE EDASTAMINE

 

Kodulehe teadete ja Müügilepinguga seonduva informatsiooni vahetamine Ostja ja Klicki vahel toimub elektroonilises vormis Kodulehel teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel. Teateid võib Ostjale edastada ka kirjalikult Müügilepingus avaldatud aadressil või Klickile tema ametlikul postiaadressil.

 

15. INTELLEKTUAALNE OMAND

 

15.1. Koduleht ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Klicki intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigust Klicki kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. 

15.2. Eesmärgiga pakkuda enda Kaupu Kodulehe kaudu on Kauba tootjad ja tarnijad andnud Klickile õiguse kasutada enda kaubamärki, Kaupade kirjeldusi, fotosid ja muud vara, mis võib olla käsitatav nimetatud isikute intellektuaalse omandina. 

 

16. PRIVAATSUSE JA ANDMEKAITSE TINGIMUSED

 

16.1. Müügitingimustega nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Klicki privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

16.2. Klick töötleb järgmisi Ostja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber (sh mobiiltelefoni number), sünniaeg, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), elektronposti aadress, Kauba tarnimise viis, Kauba eest tasumisel kasutatud makseviis.  

16.3. Ostja poolt tarbijakrediidi taotlemise korral töötleb Klick Ostja poolt Kodulehe kaudu esitatud järelmaksu taotluse krediidiandjale edastamiseks, Järelmaksu lepingu sõlmimiseks ning Järelmaksu lepingu täitmisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus mahus lisaks Müügitingimuste punktis 16.2. loetletule veel järgmisi Ostja isikuandmeid: dokumendi number, ülalpeetavate arv, perekonnaseis, haridustase, tööandja, ametinimetus, tööle asumise aeg, sissetuleku suurus, sissetuleku allikas, andmed laenu- ja liisingukohustuste kohta (sh laenu või liisinguandja nimi, kohustuse jääksumma, igakuise makse suurus), eluaseme liik, andmed avaliku võimu oluliste ülesannete täitmise kohta tarbijakrediidi (järelmaksu) taotleja, tema pereliikme või lähedase kaastöötaja poolt. Järelmaksu teenuse pakkujate nimekiri ühes kontaktandmetega on kättesaadav: https://www.klick.ee/jarelmaks/

16.4. Klick töötleb Ostja isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ja üksnes Kodulehe vahendusel Müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning Kodulehe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. Klick võib kasutada Ostja isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele.

16.5. Klick ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid Ostja eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui Müügitingimustes on sätestatud selline õigus. 

16.6. Kauba eest tasumisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ning krediitkaardiga tasumisel ka rahvusvahelist internetiostude turbesüsteemi „Verified by VISA” ja „MasterCard SecureCode”, tingimusel, et Ostja poolt Kauba eest tasumiseks kasutav krediitkaart on seotud turvalise internetiostude programmiga. Klick Ostja sisestatud pangarekvisiite ega krediitkaardi andmeid ei näe. Pangalingi kaudu tasumisel suunatakse Ostja Kodulehelt automaatselt Ostja valitud panga internetipanka maksmisele. Krediitkaardiga tasumisel pakub makseteenust EveryPay AS: makse tegemiseks suunatakse krediitkaardi valdaja EveryPay AS ´i turvalisesse keskkonda ning maksmise hetkel toimub krediitkaardi valdaja kaardiandmete sisestus krediitkaardi valdaja poolt EveryPay AS’i serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti nimetatud serveris.

16.7. Kui Ostja valib Kauba tarneviisiks pakiautomaadi, kulleri või lunapaki, siis on Klickil õigus edastada pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale Ostja isikuandmed mahus, mis on vajalik Kauba Ostjani toimetamiseks. Klicki poolt kasutatavate pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajate nimekiri ühes kontaktandmetega on kättesaadav: lisada link.

16.8. Kui Ostja soovib saada Klick´i Kaupade pakkumisi ja uudiskirju, tuleb Ostjal selle kohta teha tellimuse esitamise lehel vastavas aknas linnukesega märge, millega Ostja annab Klickile nõusoleku Klicki pakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks elektronposti teel Ostja poolt tellimuse tegemisel Klickile avaldatud elektronposti aadressile. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Klicki nimel. Kui Ostja on avaldanud eelkirjeldatud viisil soovi saada Klick´i pakkumisi ja uudiskirju on Ostjal alati õigus nendest loobuda, kasutades selleks pakkumises või uudiskirjas toodud vastavat hüperlinki. 

16.9. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti. 

16.10. Isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Ostjal õigus saata Klickile e-kiri e-posti aadressile epood@klick.ee.

 

17. MUUD TINGIMUSED

 

17.1. Klicki tegevusele ja Müügilepingule  kohaldatakse Eesti õigust. Kõik Eestis kehtivad seadused on avaldatud Riigi Teataja võrguväljaandes, mis on kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee/.

17.2. Käesolevad Müügitingimused on esitatud ja Müügileping sõlmitakse eesti keeles.

17.3. Kehtivad Müügitingimused esitatakse Kodulehel viisil, mis võimaldab Ostjal need enda arvutisse salvestada ja neid hiljem taasesitada. Klick säilitab kõikide Müügitingimuste redaktsioonide tekstid. Kuigi Klick võib aeg-ajalt muuta Müügitingimustes sätestatut, jäävad varasemalt kehtinud Müügitingimuste redaktsioonid Ostjatele kättesaadavaks. Varem kehtinud Müügitingimuste redaktsiooni saamiseks tuleb Klickile edastada vastav päring.

17.4. Müügilepingu sõlmimisest ja täitmisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendavad Pooled nende vahelise vaidluse Eestis, Harju Maakohtus.  Ostjal on õigus pöörduda ka kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi Tarbijakaitseameti poole.

17.5. Juhul, kui mõni Müügitingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

 

Müügitingimuste käesolev redaktsioon on kinnitatud ja kehtib alates 24.01.2018.