Pretensioonide käsitlemise kord

 1. Klick Eesti ASi (Klick) poolt müüdud toodetele kehtib seaduses ja Müügitingimustes sätestatud pretensiooni esitamise tähtaeg.

 

 1. Pretensiooni võib Ostja esitada Klicki kaupluses või saata Klicki e-posti aadressile epood@klick.ee või Klicki kodulehele näidatud kontaktaadressile.

Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduse kindlakstegemiseks Klickile ka puudusega toode.

 

 1. Pretensiooni esitamise tähtaeg hakkab kehtima toote üleandmisest Ostjale.

 

 1. Pretensiooni esitamise aluseks on ostu tõendav dokument ja täidetud tootjapoolne garantiitalong, kui see on tootja poolt nõutud.

 

 1. Pretensiooni võib esitada toote konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele.

 

 1. Klick ei vastuta järgnevate toote puuduste eest (mitteammendav loetelu):
  • Häirete eest toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
  • Häirete eest toote töös, mille on põhjustanud toote tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

6.3. Häirete eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;

 • Häirete eest toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;
 • Häirete eest toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majeure);
 • Häirete eest, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);
 • Rikete eest toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;
 • Tootele mittesobiva tarkvara poolt põhjustatud häirete eest, välja arvatud, kui sellise tarkvara on installeerinud Klick või tootja;
 • Arvuti rikete eest, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite ostjapoolsest eiramisest;
 • Puuduste eest juhul, kui toote detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised, plommid või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud; 
 • Puuduste eest, millest Klick on Ostjat enne kauba ostmist teavitanud;
 • muudel Müügitingimuste p 6.4 kirjeldatud juhtudel.

 

 1. Klick ei vastuta remonti toodud tootel oleva info säilimise eest.

 

 1. Klick ei vastuta defektide kõrvaldamata jätmise eest, kui defekt ei ilmnenud remondi käigus või kui ostja ei teavitanud selle esinemisest toote remonti toomise hetkel.

 

 

 1. Eriarvamuste korral tellib Klick tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks ekspertiisi. Kui ekpertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud asjaolust, mille eest Klick ei vastuta ja Ostja ei nõustu sellega, siis on Ostjal õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud asjaolude tõttu, mille eest Klick ei vastuta, siis kannab Ostja sõltumatu ekspertiisi kulud.

 

 1. Kui ekspertiis teostatakse defektile, mis on ilmnenud 6 kuu jooksul toote Ostjale üleandmisest, maksab Klick sellise ekspertiisi kulud ka siis, kui ekspertiis tuvastab, et toote puudus on tingitud asjaolust, mille eest Klick ei vastuta. Kui ekspertiis teostatakse pärast 6 kuu möödumist toote Ostjale üleandmisest, siis kannab ekspertiisi kulud Ostja, välja arvatud, kui eksperiis tuvastab, et puudus on tekkinud asjaolust, mille eest Klick on vastutav. Käesolevas punktis toodu ei puuduta punkti 9 järgset sõltumatut ekspertiisi.

 

 1. Kui toote remontimine osutub võimatuks, ei ole põhjendatud või kui toote tootmine on lõpetatud, siis Ostja nõusolekul võidakse asendada toode samaväärse tootega.

 

 1. Soovi korral võib Ostja pöörduda vaidluse läbivaatamiseks tarbijavaidluste komisjoni või Euroopa Komisjoni juures tegutseva internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi poole.
  Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub Endla 10A, 10142 Tallinn, tel. 6201 920, e-post:avaldus@komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni veebileht http://komisjon.ee/et. Euroopa Komisjoni juures tegutseva internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET

 

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Klicki pretensioonide käsitlemise kord kehtib alates 30.06.2020.a.