Klicki e-poe müügitingimused

 

  1. Üldsätted

1.1. Klick Eesti AS e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: Müügitingimused) kehtivad e-poest internetiaadressilt www.klick.ee (edaspidi Koduleht) kaupade ostmisel sõlmitavate müügilepingute (edaspidi Müügileping või Müügilepingud) tingimustena.

1.2. Kauba müüja on Klick Eesti AS, registrikood 11199045, aadress Mustamäe tee 44 Tallinn 10621, e-posti aadress info@klick.ee (edaspidi: Klick). 

1.3. Müügitingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ja Klicki vahel e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivatele õigussuhetele.

1.4. Klickil on õigus ühepoolselt Müügitingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Müügitingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.klick.ee. Müügitingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Müügitingimused, mis olid Müügilepingu sõlmimise hetkel Kodulehel Müügitingimustena esitletud.

1.5. Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Müügitingimustes sätestatuga.

1.6. Müügitingimused on koostatud ja neile kohaldub Eesti Vabariigis kehtiv õigus.

1.7. Müügitingimused on esitatud ja Müügileping sõlmitakse eesti keeles.

1.8. Kehtivad Müügitingimused esitatakse Kodulehel viisil, mis võimaldab Ostjal need enda arvutisse salvestada ja neid hiljem taasesitada. Klick säilitab kõikide Müügitingimuste redaktsioonide tekstid. Kuigi Klick võib aeg-ajalt muuta Müügitingimustes sätestatut, jäävad varasemalt kehtinud Müügitingimuste redaktsioonid Ostjale kättesaadavaks. Varem kehtinud Müügitingimuste redaktsiooni saamiseks tuleb Klickile edastada vastav päring.

  1. Kauplemiskeskkond, kaubad, hinnad ja tarnetingimused

2.1. Klick võimaldab Ostjal kasutada Kodulehte Klickiga Müügilepingu sõlmimiseks. 

2.2. Klick ei taga, et Kodulehel olevat kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijate ja arvutitarkvaradega või kõiki mobiilseid seadmeid kasutades.

2.3. Klickil on õigus seada piiranguid Kodulehel teatud kaupade müügile (näiteks kehtestada kaupade müügile ajalisi, vanuselisi jms piiranguid) või keelduda Müügilepingu sõlmimisest. Klickil on õigus rakendada piirangutega kaupade müügil selleks vajalikke Ostja isiku tuvastamise meetodeid. Müügilepingu sõlmimisest keeldutakse enne kauba eest tasumise võimaldamist. Müügilepingu sõlmimisest keeldumise põhjus kuvatakse Ostjale Kodulehel.

2.4. Kodulehel esitletavad kaupade pildid on üksnes illustratiivse tähendusega ja Klick ei garanteeri kaupade täpset vastavust piltidel kujutatule, näiteks kaupade värvide ja värvikombinatsioonide täpset vastavust piltidele. Klick garanteerib, et kaubad müüakse esmakasutusse ja et kolmandatel isikutel puuduvad kaupade suhtes õigused, mis takistavad kaupade müüki.

2.5. Kaupade hinnad, saadavus, tarneviisid ja tarnete hinnad võivad muutuda ette teatamata. Samuti on Klickil õigus igal ajal teha muudatusi kaupade põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad tingimused, mis olid Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

2.6. Kodulehel müüdavate kaupade hinnad on esitatud Kodulehel kaupade juures eurodes ja sisaldavad kõiki makse, kuid ei sisalda tarnekulu. Tarnekulu lisandub kaupade hinnale vastavalt Kodulehel esitatule.

2.6. Müügilepingut kaupade ostuks saab sõlmida ainult kaupade tarneks Eesti Vabariigi piires. Kaupa ei tarnita väljapoole Eesti Vabariiki. Ostjat teavitatakse kättetoimetamisega seotud täiendavatest piirangutest ja takistustest Kodulehe kaudu, kui selliseid piiranguid või takistusi esineb.

2.7. Kui Ostja soovib kaupa tellida kasutades mitut erinevat tarneviisi või erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused ning iga tarne kohta sõlmitakse eraldi Müügileping. 

2.8. Müügilepingut kaupade ostuks saab sõlmida Klicki püsikliendina sisse logides või külalisena.

2.9. Klick võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut.

  1. Müügilepingu sõlmimine ja kaupade tarne

3.1. Kaupade kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse pakkumusena (oferdina) Müügilepingu sõlmimiseks. Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, tootekood, ühikuhind ja põhiomadused (nn. tehniline kirjeldus).

3.2. Klickil on õigus määrata minimaalne ja maksimaalne ostetavate kaupade kogus või kehtestada muid spetsiifilisi piiranguid või eritingimusi ostule.

3.3. Klickil on õigus pakkumust muuta kuni Müügilepingu sõlmimiseni, sh ostuprotsessi ajal, teavitades Ostjat muudatusest Kodulehe kaudu.

3.4. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Ostja pärast kaupade väljavalimist (ostukorvi panemist) Kodulehel nõutavad andmed, valib Kodulehel esitletud tarneviisidest Ostjale sobiliku tarneviisi ning kinnitab Müügilepingu tingimustel ja Müügitingimustel Müügilepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnitan tellimuse“, millega edastab Klickile kõik vajalikud andmed Ostja ning kauba tarnekoha kohta (eelkõige Ostja täisnimi, aadress, elektronposti aadress, soovitud tarne viis ja tarnekoha aadress, soovitud makseviis jms). Juhul, kui kauba müügile kehtib piirang vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele (nt vanusepiirang) või Klicki seatud piirang, tuleb Ostjal Kodulehel sisestada ka muud nõutavad andmed (isikukood, sünniaeg vms). 

3.5. Pärast p. 3.4 kirjeldatud toimingute sooritamist tasub Ostja ostukorvi pandud kauba ja selle tarne eest ühel Kodulehel võimaldatud makseviisidest. Müügilepingu sõlmimisega aktsepteerib Ostja muuhulgas kauba hinda ja tarnekulu summas, mis talle enne Müügilepingu sõlmimist Kodulehel esitatakse. Ostja valitud tarneviis ja sellega kaasnev tarnekulu on Müügilepingu tingimuseks.

3.6. Müügileping loetakse sõlmituks ja Müügileping jõustub Ostja poolt kauba eest Klickile tasumisega (Ostja nõustumus ehk aktsept Müügilepingu sõlmimiseks).

3.7. Kui Ostja soovib kasutada Müügilepingu täitmiseks ja kauba eest tasumiseks järelmaksu, esitab ta Kodulehel vastava taotluse tema poolt valitud järelmaksuteenuse pakkujale ja Müügileping loetakse sel juhul sõlmituks, kui Ostja on sõlminud järelmaksuteenuse pakkujaga kauba järelmaksuga ostmiseks lepingu ja nimetatud lepingu alusel on kauba eest täielikult tasutud. Järelmaksu sisu ja järelmaksule kehtivad tingimused on toodud Müügitingimuste p-s 4.

3.8. Müügilepingu jõustumisest tekib Klickil kohustus Ostja poolt väljavalitud ja ostukorvi pandud kaup Ostjale üle anda. Kui Müügileping ei jõustu Müügitingimustes ettenähtud viisil, siis loetakse, et Müügilepingut ei ole sõlmitud.

3.9. Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. Ostja peab tuvastama ja parandama sisestusvea enne tellimusvormi esitamist. Kui Ostja avastab sisestusvea pärast Müügilepingu sõlmimist, on võimalik sisestusviga parandada teavitades Klicki 12 tunni jooksul alates Müügilepingu sõlmimisest. Klick ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

3.10. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Ostjal võimalik Müügilepingut muuta (nt osade kaupade ostmisest loobuda, muuta tarneviisi või maksetingimusi) ainult kokkuleppel Klickiga.

3.11. Müügilepingu sõlmimise kohta saadetakse Ostja poolt Klickile edastatud e-posti aadressile Müügilepingu jõustumise järel automaatselt Müügilepingu kinnitus/arve, kus on märgitud lisaks muule ka Müügilepingu number ja kus sisaldub ka viide (link) Müügitingimustele. Müügilepingu kinnitus kuvatakse ka Kodulehel juhul, kui kauba eest tasutakse pangalingi kaudu ja Ostja klikib pärast makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.

3.12. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Klicki serveri kella järgi, mis ei pruugi alati vastata Ostja veebisirvija või arvuti kellaajale.

3.13. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

3.14. Kauba tarne Ostjale toimub Müügilepingus näidatud aja jooksul ja Müügilepingus kokkulepitud viisil ja kohta. Klickil on õigus volitada kauba tarnet teostama kolmandaid isikuid (näiteks kullerteenuse osutajat).

3.15. Klick kohustub Ostjat viivitamatult teavitama tarneaja või muude kauba kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest.

3.16. Klickil on õigus tarneaega pikendada kuni 7 päeva võrra, teavitades Ostjat viivitamatult tarneaja pikendamisest. 

3.17. Kauba Ostjale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks kauba üleandmisel Ostjale endale või tema esindajale. Muuhulgas loetakse esindajaks Ostja märgitud tarnekohas asuvad täisealised isikud, kes kauba vastu võtavad. Kauba üleandmisel pakiautomaadi kaudu on kauba üleandmise ajaks kauba pakiautomaadist väljavõtmise aeg. Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle kauba üleandmise hetkel. Kauba üleandmine viibib Ostjast tuleneval põhjusel, kui kaupa ei saa üle anda, kuna Ostjat või tema täisealist esindajat ei viibi tarnekohas või kui Ostja ei võta kaupa pakiautomaadist ettenähtud aja jooksul välja, kusjuures Ostja kannab sellisel juhul kõik tarne hilinemisega kaasnevad ja muud kulud ja kahjud.

3.18. Kui kaubal esineb üleandmisel väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta, tehes saatelehele sellekohase märkuse ja teavitades koheselt Klicki klienditeenindust e-posti aadressil epood@klick.ee. Allkirjastades saatelehe kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle tarniti tellitud kaup.

3.19. Postiautomaadi kaudu tarnimisel on saateleht lisatud kauba pakendi juurde. Kui kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus esitada Klickile pretensioon Klicki klienditeenindusele e-posti aadressil epood@klick.ee.

3.20. Juhul, kui kaup antakse Ostjale kätte Klicki kaupluses ja kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta, teavitades sellest Klicki esindajat kohapeal. Võttes kauba vastu, kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle anti üle tellitud kaup.

3.21. Juhul, kui kaupa on võimalik tarnida ositi (näiteks mõni kaup on laos olemas, kuid mõni mitte), võib Klick Müügilepingu täita ja kaubad tarnida ositi.

 

 

  1. Järelmaks

4.1. Järelmaks on Klicki poolt kauba müügi kõrvaltegevusena pakutav/võimaldatav tasuline maksetähtpäeva edasilükkamine Müügitingimuste punktides 4.1.- 4.8. toodud tingimustel, eeldustel ja piirangutega. Järelmaks võib olla võimaldatud Müügilepingust tuleneva rahalise nõude loovutamisena vastavalt võlaõigusseaduse §-s 256 nimetatud faktooringulepingule teisele isikule (Faktoorile) või Ostjale majandus- või kutsetegevuses tegutseva krediidiandja (milleks ei ole Klick) antava krediidi vahendamisena.

4.2. Ostja võimalus sõlmida järelmaksu lepingut sõltub faktooringut või krediiti pakkuva isiku lepingu tingimustest ja otsustest. Klick ei garanteeri ühelegi Ostjale järelmaksu lepingu sõlmimise võimalust, seda ka vaatamata asjaolule, et Klick Kodulehel järelmaksuteenust müügi kõrvaltegevusena pakub.

4.3. Klick edastab Kodulehe kaudu esitatud Ostja taotluse, mis sisaldab kõiki järelmaksu taotlemiseks vajalikke ja küsitud andmeid, järelmaksu lepingu pakkumuse tegemiseks Ostja poolt taotluses valitud järelmaksuteenuse pakkujale või suunab Ostja pärast Kodulehel vajalike andmete sisestamist järelmaksuteenust pakkuva isiku veebikeskkonda, kus Ostja saab täita järelmaksu taotluse. Ostja taotlust järelmaksu lepingu sõlmimiseks käsitletakse järelmaksuteenust pakkuvale isikule suunatud ettepanekuna teha pakkumus (ofert) järelmaksu lepingu sõlmimiseks. Järelmaksu lepingu sõlmimise pakkumus, mis sisaldab järelmaksu lepingu tingimusi, esitatakse Ostjale Kodulehe kaudu ja Ostja otsustab seejärel pakkumuse vastuvõtmise, kinnitades oma valikut Kodulehel (Ostja nõustumus), millega sõlmitakse järelmaksu leping Ostja ja järelmaksuteenuse osutaja vahel järelmaksuteenuse osutaja poolt pakutavatel tingimustel. Klick on järelmaksu lepingu osapooleks üksnes kauba müüjana.   

4.4. Klick ei osale Ostjale järelmaksu lepingu sõlmimiseks pakkumuse tegemises ega vastuta Ostja ees järelmaksuteenuse pakkuja mistahes vastuse eest järelmaksu võimaldamiseks või mittevõimaldamiseks, samuti selle eest, millistel tingimustel Ostjale järelmaksu pakutakse.

4.5. Kodulehel avaldatud teave järelmaksu tingimuste kohta (sh. kauba võimaliku kuumakse kohta) on informatiivne ja järelmaksuteenuse pakkuja ei ole pakkumuse tegemisel seotud Kodulehel avaldatud teabega järelmaksu tingimuste kohta.

4.6. Järelmaksuteenus on alati Ostjale tasuline ja sellest tulenevad Ostjale täiendavad finantskohustused, mis lisanduvad alati ostetava kauba hinnale ja mille tasumine on Ostja kohustus. Ostjal puudub mistahes juhul mistahes alus eeldamaks, et järelmaksuteenuse kulu kannaks Klick.

4.7. Klick ei võta seoses järelmaksu lepinguga, järelmaksu võimaldamisega ega järelmaksu tingimustega endale Ostja ees mistahes kohustusi ega vastutust. Klicki kohustused ja vastutus piirduvad üksnes kauba müügilepingust tulenevate kohustuste täitmisega.

4.8. Ostja sõlmitud järelmaksu lepingule ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus, vaid Ostja võib kasutada 14 päeva jooksul järelmaksu lepingu sõlmimisest krediidilepingust taganemise õigust vastavalt võlaõigusseadusele. Kui Ostja taganeb nimetatud 14-päevase tähtaja jooksul järelmaksu lepingust, võib ta sama tähtaja jooksul taganeda ka Müügilepingust vastavalt Müügitingimuste punktile 5.1. Kui Ostja Müügilepingust ei tagane, kohustub Ostja tasuma Klickile kauba ostuhinna Müügilepingus nimetatud summas. Klickil on õigus arvestada krediidi arvel tasutud ostuhinna summa Ostja poolt tasutud ostuhinna summaks.

  1. Müügilepingust taganemine

5.1. Tarbijast Ostja Müügilepingust taganemise õigus

5.1.1. Tarbijast Ostjal on 14 päeva aega kaubaga tutvuda. Juhul, kui kaup tarbijast Ostjale ei sobi, on tarbijast Ostjal õigus 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud kaup Klickile tagastada (v.a punkti 5.1.6 alapunktides toodud kauba puhul). Kaup peab olema komplektne (sisaldades kõiki tootepakendis olnud esemeid, sh. kaablid, kasutusjuhendid jm), kasutamata ja rikkumata originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Klickile saadetud kirjalikult Klicki postiaadressile või e-posti aadressile epood@klick.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.1.2. Ostja peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab Ostja pakendi avamisel kasutama viisi, mis tagab pakendi kahjustamise võimalikult vähimal viisil. Et veenduda kauba sobivuses ja toimimises peab Ostja käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui kauba sobivuse selgitamiseks on vajalik kauba kasutamine, siis loetakse kaup punkti 5.1.1. mõttes kasutamata kaubaks, kui kaup on selle esialgses komplektsuses, kahjustusteta ja omadustega nagu see oli kauba kättesaamisel. Kui Ostja kasutab kaupa rohkem, kui on vaja teha kauba sobivuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses või kui kaup on kahjustustega, siis vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest.

5.1.3. Ostja kannab talle üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh. posti- ja tarnekulud).

5.1.4. Kui tagastatav kaup on viga saanud ja see on põhjustatud Ostja poolt kauba mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Ostja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis on Klickil õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva ostuhinnaga. Juhul kui Ostja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Eksperdi kulud maksab pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks. Kui sellise poole väljaselgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Klicki vahel pooleks.

5.1.5. Kui Ostja on punkti 5.1.1 alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Klick Ostja poolt tasutud ostuhinna ja tarnekulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Klicki pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist), millest on Klickil õigus maha arvata (tasaarvestada) punktis 5.1.4 nimetatud kauba väärtuse vähenemine, 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse kaup Klickile. Klickil on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Klick on Müügilepingu esemeks oleva kauba tagasi saanud.

5.1.6. Müügilepingust taganemise ja kauba tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

5.1.6.1. Kaup, mis on valmistatud Ostja poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel;

5.1.6.2. Kaup, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui selle pakend on pärast kohaletoimetamist avatud (nt hambaharjad, pardlid jms);

5.1.6.3. tindid, audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara (kui arvutitarkvara antakse Ostjale üle füüsilisel andmekandjal), mille ümbrise on Ostja avanud;

5.1.6.4. Kaup, mis edastatakse Ostjale digitaalselt, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid, audioraamatud, arvutitarkvara jms), kui edastamine on alanud Ostja eelneval sõnaselgel nõusolekul ning Ostja on kinnitanud, et ta kaotab seeläbi oma Müügilepingust taganemise õiguse.

5.1.7. Ostja poolt Müügilepingust taganemise korral loetakse Ostja taganenuks ka sõlmitud järelmaksu lepingust.

5.2. Klicki taganemisõigus

5.2.1. Klickil on õigus Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel: 

5.2.1.1. Tellitud kaup puudub Klicki poest/laost ega ole saabumas Klicki poodi/lattu kokkulepitud tarnetähtaja jooksul;

5.2.1.2. Müügileping on sõlmitud Ostjaga, kelle suhtes kehtib müügipiirang (nt vanusepiirang);

5.2.1.3. Kauba hinda, omadusi või muid Müügilepingu tingimusi on Kodulehel kuvatud valesti inimliku eksituse või süsteemivea tõttu, kusjuures selline eksitus peab mõistlikule ostjale olema eksitusena mõistlikult arusaadav (näiteks on 1000 eurot maksev sülearvuti müügis hinnaga 150 eurot, mis ei ole ka kampaania korral mõistlikult võimalik vms olukord);

5.2.1.4. Ostja ei ole kaupa vastu võtnud 7 päeva jooksul pärast kauba Ostjale kättesaadavaks tegemist (näiteks kui kuller on üritanud kaupa Ostjale Müügilepingus toodud aadressil üle anda või kaup on toimetatud Ostja valitud pakiautomaati);

5.2.1.5. Esineb muu asjaolu, mistõttu Müügilepingut ei ole võimalik vabandataval põhjusel täita.

5.2.2. Kui Klick on Müügilepingust taganenud, tagastab ta Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest, arvestades ostuhinnast maha Klicki kulud ja kahju.

5.2.3. Enne Müügilepingust taganemist võib Klick pakkuda Ostjale kaubaga samaväärset kaupa ning samaväärse kauba sobivuse kohta Ostja poolse kinnituse saamisel loetakse Müügileping muudetuks ning Ostjale tarnitakse tellitud kaubaga samaväärne kaup.

  1. Pretensioonide esitamine, garantii ja vastutus

6.1.Tarbijast Ostjale kauba müügil vastutab Klick ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba Ostjale üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Muudele Ostjatele kauba müügil vastutab Klick ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest kaubale kehtiva tootjagarantii kehtivuse aja jooksul.

6.2. Ostja kohustub Klicki teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni. Pretensioon tuleb esitada kas e-posti teel e-posti aadressile epood@klick.ee või Klicki Kodulehel näidatud kontaktaadressile ning selles peab sisalduma järgmine informatsioon: a) Ostja nimi ja kontaktandmed; b) Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus; c) Müügilepingu number. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduse kindlakstegemiseks Klickile ka puudusega kaup.

6.3. Kui puudus on tingitud kaubast või kauba tarnel tekkinud defektist (näiteks toode on defektne või on toode transpordi käigus vigastada saanud), parandab Klick puudustega kauba. Klick võib oma valikul kauba parandamise asemel asendada kauba puudusteta kaubaga, tingimusel, et Ostja tagastab Klickile puudustega kauba. Kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, on Ostjal õigus Müügilepingust taganeda ja kaup Klickile tagastada. Klick kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna sellisel juhul Ostjale 14 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest.

6.4. Klick ei vastuta kauba mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest, samuti vääramatu jõu tõttu tekkinud kahjude eest, Ostjast tingitud kauba kahjustumise eest transpordil või kauba kasutamise käigus, kauba normaalse kulumise eest. Klicki vastutuse välistusi võidakse täpsustada mitteammendava loeteluna Klicki pretensioonide käsitlemise korras, mis on avaldatud Kodulehel.

6.5. Klick ei anna omalt poolt kaubale garantiid, vaid vahendab kauba tootja garantiid. Kui Kaubale on tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused koos kaubaga või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt Kodulehel. Kui kaubale on ette nähtud tootjapoolne müügigarantii, kohustub Klick korraldama tootja garantiitingimuste täitmist ning puudustega kauba ettenähtud tingimustel parandama või asendama. Kaupadel kehtivad müügigarantii tähtajad ja tingimused on toodud Kodulehel ja kaubale lisatud garantiidokumendis. Garantiitähtaeg algab kauba üleandmisest Ostjale ja kehtib kaubale lisatud garantiidokumendis näidatud perioodil. Garantiinõude aluseks on kauba Müügilepingu kinnitus/arve, mida Ostjal on soovitatav säilitada garantiiperioodi kestel. Garantiiga seonduvat reguleeritakse täpsemalt Kodulehel avaldatud garantiitingimustes.

 

6.6. Klick ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust. 

6.7. Klick ei vastuta kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Klick on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda. 

  1. Muud tingimused

7.1. Ostja kinnitab Müügilepingut sõlmides, et:

7.1.1. ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid ning et tehinguid tehes tegutseb ta enda nimel ja enda identiteeti kasutades; 

7.1.2. ta saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Müügitingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

7.2. Kodulehe teadete ja Müügilepinguga seonduva informatsiooni vahetamine Ostja ja Klicki vahel toimub elektroonilises vormis Kodulehel teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel. Teateid võib Ostjale edastada ka kirjalikult Müügilepingus avaldatud aadressil või Klickile tema ametlikul postiaadressil. Ostja poolt Kodulehel antud kinnitus või aktsept tähendab Ostja nõustumust kinnitatud või aktsepteeritud asjaolu, tingimuse, toimingu või tagajärjega.

7.3. Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Klicki intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigust Klicki või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. 

7.4. Eesmärgiga pakkuda enda kaupu Kodulehe kaudu on kauba tootjad ja edasimüüjad andnud Klickile õiguse kasutada nende kaubamärki, kaupade kirjeldusi, fotosid ja muid andmeid, mis võib olla käsitatav nimetatud isikute intellektuaalse omandina ja mille kasutamine kolmandate isikute poolt ei pruugi olla lubatud. 

7.5. Müügitingimustega nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Klicki privaatsuse ja andmekaitse tingimustega, samuti Klicki küpsiste kasutamise tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

7.6. Klicki ja Ostja vahel tekkivad vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Endla 10a, Tallinn 10142, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10a, Tallinn 10142, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.

7.7. Juhul, kui mõni Müügitingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

 Klicki müügitingimuste käesolev redaktsioon on kinnitatud ja kehtib alates 30.06.2020.a.