Andmekaitse tingimused

Klick Eesti AS, registrikood 11199045, aadress Mustamäe tee 44, Tallinn 1062, (edaspidi nimetatud „Klick“) andmekaitse tingimused on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab Klickile oma isikuandmeid.

Klient on isik, kes on registreerunud kliendiks Klicki kaupluses või loonud endale e-poes kasutajakonto, sh registreerub kliendiks seoses kauba soetamisega järelmaksuga Klicki kauplusest või e-poest (registreeritud klient), ostab Klicki e-poest kaupu külalisena või on andnud täitmiseks fototellimuse.

1. Isikuandmete töötlemise alused

1.1. Klick töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Klick töötleb kliendi isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

1.2. Klick töötleb kliendi isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:
o klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
o isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele;
o isikuandmete töötlemine on vajalik Klicki kui vastutava töötleja või volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
o isikuandmete töötlemine on vajalik Klicki kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

1.3. Klick töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana, kui andmeid kogutakse Klicki eesmärkide täitmiseks: kaupade müümisel Klicki e-poest ja kaupade kohaletoimetamisel kliendile, isiku Klicki kliendiks registreerimisel, toote garantii- ja remonditöö korraldamisel, kliendi fototellimuse täitmisel.

1.4. Klick töötleb kliendi andmeid volitatud töötlejana, kui Klick kogub kliendi andmeid järelmaksuteenuse osutajale edastamiseks juhul, kui klient soovib osta kaupu Klicki e-poest või kauplusest järelmaksuga. Andmete vastutavaks töötlejaks on järelmaksuga ostmisel järelmaksuteenuse osutaja, kellele Klick vastavad andmed edastab.

1.5. Klicki õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab Klicki huvi pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.

Kolmandate isikute, kelle jaoks Klick töötleb klientide andmeid volitatud töötlejana,  õigustatud huvi on pakkuda Klicki klientidele sobivat järelmaksuteenust kaupade soetamiseks.   

Kliendil on õigus saada Klickilt informatsiooni andmete töötlemiseks õigustatud huvi kujunemise (sh tasakaalustamise) osas.

2. Isikuandmed, mida töödeldakse

Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba kohaletoimetamise aadressi, kauba tarnimise viisi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, järelmaksu taotlemise andmeid (vt p 3.7), fotofaile, videosalvestusi, võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja klienditoe andmeid.

3. Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

3.1. Klick töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega kliendi registreerimisel kodulehe www.klick.ee vahendusel ja kliendi andmete registreerimisel Klicki kauplustes, sealhulgas, kui klient soovib osta kauplusest või e-poest toote järelmaksuga, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, arvete väljastamisel, kliendi järelmaksu taotluse edastamisel järelmaksuteenuse pakkujale, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

3.2. Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki kliendi isikuandmeid.

3.3. Klick töötleb isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus vms.

3.4. Kliendi isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

3.5. Andmeid ostetud kaupade kohta (ostuajalugu), sh kliendi andmed, ostu kuupäev, kaup, kogus, töödeldakse statistika koostamiseks ning analüüsiks ostetud kaupade, teenuste ja kliendi eelistuste kohta. Kogutud andmete põhjal võib Klick kliendi eraldi antud nõusolekul teha kliendile teenuste ja toodete kohta personaalseid pakkumisi. Registreeritud klient saab ostuajaloo andmetele tuginedes oma õigusi teostada (nt ostetud kauba garantiiaja kestel, ilma kauba ostuarvet esitamata).

3.6. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

3.7. Järelmaksu taotlemisel tuvastab Klick kliendi isiku viimase poolt esitatud isikut tõendava dokumendi alusel ja töötleb volitatud töötlejana järelmaksuteenuse pakkujale edastamiseks järgmisi andmeid: kliendi isikut tõendava dokumendi number ja tähtaeg, isikut tõendaval dokumendil olev foto, ülalpeetavate arv, perekonnaseis, haridustase, tööandja, ametinimetus, tööle asumise aeg, sissetuleku suurus, sissetuleku allikas, andmed laenu- ja liisingukohustuste kohta, sh laenu või liisinguandja nimi, kohustuse jääksumma, igakuise makse suurus, eluaseme liik, andmed avaliku võimu oluliste ülesannete täitmise kohta järelmaksu taotleja, tema pereliikme või lähedase kaastöötaja poolt.
Kui klient soetab järelmaksuga kaupu Klicki kaupluses, siis tehakse koopia tema isikut tõendavast dokumendist (nt isikutunnistus, pass), mis edastatakse järelmaksuteenuse pakkujale, kes säilitab seda oma arhiivis järelmaksulepingu täitmise tarbeks. Klick ei säilita kliendi isikut tõendava dokumendi ega järelmaksulepingu koopiat pärast seda, kui see on edastatud järelmaksuteenuse osutajale.
Järelmaksu taotlemisel esitatud andmete vastutav töötleja on järelmaksuteenuse osutaja.

3.8. Kliendi esitatud fototellimuste täitmiseks töötleb Klick vastutava töötlejana kliendi e-posti aadressi ning edastab kliendi fotofailid volitatud töötlejale, kes on Klicki koostööpartner fototeenuse osutamisel.

3.9. Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Klicki e-poe teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

3.10. Klick kasutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab Klickil oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks (vt ka Klick Eesti AS küpsiste kasutamise tingimused).

3.11. Klicki müügiesindustes kasutatakse isikute ja vara kaitseks jälgimisseadmeid (valvekaameraid) ja vastavalt töödeldakse videosalvestusi.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1. Klick võib avaldada kliendi isikuandmeid Klickile teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega Klick on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel: Klick edastab pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale kliendi isikuandmed mahus, mis on vajalik kauba kohale toimetamiseks; Klick edastab isikuandmeid järelmaksuteenuse pakkujale seoses kliendi poolt esitatud järelmaksu taotlusega (järelmaksuteenuse pakkujate nimekiri ühes kontaktandmetega on kättesaadav: https://www.klick.ee/jarelmaks/); Klick edastab fototellimuste täitmiseks kliendi edastatud fotomaterjali teenusepakkujale; Klick võib kliendi isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.
4.2. Klick võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.


5. Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

5.1. Klick töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.
Klick rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
5.2. Kliendi eelneva nõusolekuta Klick ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.
5.3. Klick säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.

Näiteks:
Kliendi ostuajalugu säilitatakse kuni kliendikonto kustutamiseni kliendi soovil. Kui klient soovib kliendikonto kustutamist, kustutatakse automaatselt ka kliendi ostuajaloo andmed ja selle järel saab klient garantiist ja muust sarnasest tulenevaid õigusi kasutada üksnes juhul, kui esitab Klickile kauba ostuarve.

Registreeritud kliendi andmeid säilitatakse kuni kliendikonto kustutamiseni kliendi soovil. Kui klient on ostnud kaupa järelmaksuga, võib ta taotleda registreeritud kliendi andmete kustutamist Klicki andmebaasist, kuid ei või kuni järelmaksu lepingu lõppemiseni taotleda, et järelmaksuteenuse osutaja tema andmed kustutaks.

Kustutatud kliendikonto logide andmeid säilitatakse pärast kliendikonto kustutamist 18 kuud piiratud juurdepääsuga kliendikonto loomise ja kustutamise logide andmekogus.
Vajadusel on võimalik kliendi andmed sellest andmekogust ka kiiremini kustutada, kuid seejärel ei ole enam võimalik tuvastada kliendikonto ajalugu s.o, et klient on üleüldse kunagi Klickile oma isikuandmeid andnud ja et Klick on need andmed oma andmebaasidest eemaldanud.

Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
5.4. Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt Klicki isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil Klicki koheselt sellisest juhtumist teavitada e-posti aadressil andmekaitse@klick.ee.


6. Isikuandmete muutmine

Isikuandmeid saab muuta kodulehel, aadressil https://www.klick.ee/my-account/ kasutajakontol või saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-aadressile andmekaitse@klick.ee.

7. Kliendi nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik kliendil registreeritud kontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. Klick käsitleb andmete kustutamise nõuet kui kliendikonto lõpetamise soovi.

8. Otseturustus

Klick võib kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda näiteks kliendikonto loomisel kaupluse kassas läbi makseterminali või e-poes kliendikonto loomisel või suvalisel hetkel oma kliendikontole logides ja uudiskirja eelistust muutes, millega klient annab Klickile nõusoleku Klicki pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Klicki nimel.
Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid ja uudiskirja, siis tuleb kliendil vajutada Klicki saadetud e-kirja jaluses olevale hüperlingile või muuta oma eelistust kliendikonto seadetes e-poes või esitada vastav soov kaupluses.

9. Kliendi isikuandmete ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

9.2. Klicki kliendikonto sulgemisel kustutatakse kliendi isikuandmed, kaasa arvatud kliendi kogu ostuajalugu, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada Klicki raamatupidamise jaoks või muul põhjusel Klicki õiguste kaitseks või muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

9.3. Kliendi soovil isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus Klicki e-posti aadressile andmekaitse@klick.ee või saata avaldus postiga Klick Eesti AS, Mustamäe tee 44, Tallinn 10621.
Klick vastab kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.
9.4. Kliendi isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.


10. Vaidluste lahendamine

Andmekaitsega seotud küsimustes palume ühendust võtta aadressil andmekaitse@klick.ee või saata kiri/avaldus/taotlus postiga aadressile Klick Eesti AS, Mustamäe tee 44, Tallinn 10621.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon, e-posti aadress info@aki.ee.
Klicki andmekaitse tingimused kehtivad alates 27.08.2020.